Beleid

Beleid

Beleidsontwikkeling

Concreet advies

Voor het organiseren van regionale ramingen van de capaciteit van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) wordt in het programma ingezoomd op het regionale beleid ten aanzien van deze capaciteit. Wie beslist over wat? Hoe lopen de samenwerkingen en wat is de wenselijke situatie volgens de mensen in het werkveld en de betrokken besturen van instellingen? Doel is het geven van een concreet advies, algemeen en per regio, over het inrichten van beleidscycli die van invloed zijn op de ontwikkeling en optimalisering van SO-capaciteit ten behoeve van de duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen.

Beleidsontwikkeling in het algemeen

CYCLUS

Toekomstdenken is denken volgens een bepaalde structuur met als doel een voorstelling te maken van de toekomst middels cyclisch denken. Door dit te doen kunnen we in het heden bewuste keuzes maken en zo de mogelijke toekomst als nieuwe werkelijkheid dichterbij brengen. Toekomstdenken is best ingewikkeld. De wereld van ouderenzorg verandert zo snel, dat het moeilijk is om jaren vooruit te denken. Neem gerust een kijkje in de SO-toekomst. Maatschappelijke veranderingen, technologische ontwikkelingen en innovaties brengen beleidsthema’s binnen deze landschappen in beweging.

GOVERNANCE

De letterlijke vertaling van governance is bestuur, beheersing en macht of de wijze van besturen (Koenen, 1997). Governance kan worden beschreven als ‘het uitvoeren van beleid, controle, macht, regels en principes van organisaties’ (Oxford Dictionary, 1974). Organisaties moeten in deze context beschouwd worden als een georganiseerde groep mensen, zoals zorgorganisaties, bedrijven en overheden. Beleid en governance zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en maken samen dat de gemaakte beleidskeuzes er echt toe doen. Binnen de zorgsector is de Governancecode Zorg breed ingevoerd. In lijn hiermee wordt ook in het programma rc-DMZ invulling gegeven aan deze principes van goed bestuur.

PLAN

Beleidsontwikkeling kenmerkt zich ook door planmatigheid, een logische werkwijze en resultaatgerichte aanpak om samen tot de juiste afwegingen te kunnen komen inzake oplossingsrichtingen rond beleidsvraagstukken.

Bij de uitwerking van het beleidsplan als opbrengst van een beleidscyclus gaan we proberen een gefundeerd werk- en denkmodel voor beleidsontwikkeling te hanteren. Een mooi voorbeeld van modernisering van de beleidsontwikkeling is het rondenmodel waarin maximaliseren van participatie door de deelnemers een centrale plaats heeft gekregen. Om zo draagkracht en draagvlak van beleidsontwikkeling verder te optimaliseren.

Beleidsactiviteiten in het rc-DMZ programma

STATUS
(nulmeting)

Binnen het programma rcDMZ wordt de huidige SO-beleidscyclus binnen een vakgroep, een zorgorganisatie en/of in de regio tussen zorgorganisaties beschouwd. Om de beleidscyclus in de werk- en beroepspraktijk van de specialisten ouderengeneeskunde beter te kunnen doorgronden onderzoeken we de huidige situatie met een vragenlijst en gesprekken. Deze vragenlijst is tot stand gekomen in samenspraak met het Capaciteitsorgaan, Tilburg University, de projectleiding en de landelijke stuurgroep van het programma rcDMZ.

CYCLUS
(aanpak en werkwijze)

In samenspraak met de deelnemende zorgorganisaties uit alle regio’s wordt als tweede stap een ideale maar ook realistische SO-beleidscyclus bedacht. Het is belangrijk dat alle betrokkenen in de regio de urgentie van beleidsvraagstukken die van invloed zijn op de capaciteit van de SO’s herkennen en erkennen. Vervolgens worden samen oplossingen geformuleerd. Na het uitproberen hiervan kunnen keuzes gemaakt voor definitieve oplossingen. Daarover volgt een beleidsadvies voor de regionale sturing en het nemen van besluiten en maken van afspraken door bestuurders.

BELEID
(van 0- naar 1-meting)

Als derde stap in het onderdeel Beleidscyclus in het rcDMZ programma wordt opnieuw onderzocht welke kansen en mogelijkheden er zijn voor de verdere ontwikkeling van de regionale beleidscyclus voor de SO-capaciteit. De koppeling van deze regionale beleidscyclus met de dan geldende regionale zorgvisie en daarvan afgeleide regionale ambities en speerpunten staat daarbij centraal. Doel is om tot een integrale benadering van zorgontwikkeling te komen voor de duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen. Het werk- en denkmodel van een (regionale) zorgkompas kan hier uitkomst bieden.