Capaciteitsraming2022-06-15T14:03:18+02:00

Capaciteit

Capaciteit

Het programma rcDMZ raamt op regionale basis de benodigde capaciteit van zorgprofessionals van de SO-functiefamilie.

Capaciteit: ramingen, tool, rapporten, analyses, rapportages

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de ontwikkeling van de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen. Het Capaciteitsorgaan rapporteert en adviseert hierover aan de zorgsector en de overheid.

In het programma rcDMZ wordt intensief samengewerkt met het Capaciteitsorgaan waarbij de coördinatie en regie rond het programmaonderdeel ‘raming’ in handen is van het team ouderengeneeskunde binnen het Capaciteitsorgaan. Het programma rcDMZ wil onderzoeken of het regionaal ramen van capaciteit meerwaarde heeft ten opzichte van landelijke ramingen en hoe dat het best is in te richten. De aanname is namelijk dat regionaal ramen, dicht op de uitvoering, gerichter en daarmee effectiever is.

De instrumenten die het Capaciteitsorgaan gebruikt voor de regionale ramingen komen tot stand in samenspraak met de universiteit van Tilburg. Voor de regionale ramingen van capaciteit van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) waar het programma rcDMZ op ziet, is een uniek ramingsinstrument ingericht. Gedurende het programma wordt dit instrument verfijnt en het gebruik er van in de 6 regio’s geoptimaliseerd.

Ga naar de bovenkant