Disclaimer

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rc-DMZ niet toegestaan om de op deze website opgenomen informatie, tekst, foto’s en dergelijke geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, aan te passen, openbaar te maken of toestemming te geven voor publicatie. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter geen garantie geven voor volledigheid en juistheid van de vermelde informatie.

Privacyverklaring

rc-DMZ gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na het doorgeven van uw contactgegevens aan rc-DMZ geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens

Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen wij om uw persoonsgegevens met ons te delen. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om de nieuwsbrief te versturen. Wanneer u diensten van ons afneemt, vragen wij u ook om persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Persoonsgegevens die rc-DMZ verwerkt

rc-DMZ gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons heeft verstrekt, het verzenden van onze nieuwsbrief, het contact opnemen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren en het informeren over wijzigingen van onze diensten.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

rc-DMZ zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de genoemde redenen waarvoor uw gegevens bewaard worden. Na afronding van het project, worden de persoonsgegevens een redelijke termijn bewaard ten behoeve van mogelijke vervolgopdrachten.

Gegevens delen met derden

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen met derden voor commerciële doeleinden, maar zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rcdmz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gebruik van Google Analytics op de website

Wij analyseren het gebruik van onze website www.rcdmz.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle betrokkenen bij rc-DMZ zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rcdmz.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.