[persbericht]

Mei 2023. De resultaten van het programma rcDMZ (regionale capaciteitsraming duurzame medische zorg) dat in vijf regio’s werd uitgevoerd, levert inzicht op hoe regionalisering kan bijdragen aan een toekomstbestendige duurzame medische ouderenzorg. Door slimme dataverzameling en de wil om samen te werken, zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer komt optimale en duurzame inzet van professionals in de ouderengeneeskunde een stap dichterbij.

Regionale capaciteitsontwikkeling

In vijf regio’s werd de capaciteitsontwikkeling verkend van specialisten ouderengeneeskunde en aanpalende professionals in de regio. De beschikbare capaciteit is schaars en de landelijke ramingen kunnen succesvol worden aangevuld met regionale ramingen, zo bleek uit het programma. Het Capaciteitsorgaan ontwikkelde hiervoor een aangepaste ramingstool. Met het regionaal beschouwen van het capaciteitsvraagstuk werd ook duidelijk dat het verankeren van beleid dat ziet op deze capaciteitsontwikkeling, naast een goed beeld van de taakzuiverheid van deze professionals logische vervolgstappen kunnen zijn.

Aanpak: 3 actielijnen

Het programma werd ingericht om gestructureerd beelden uit de regio op te halen via 3 actielijnen:

  1. Regionale capaciteitsraming – Experimenteren met gegevensverzameling voor regionale beeldvorming over beschikbare en benodigde capaciteit en verkenning van de toepasbaarheid ervan.
  2. Taken en rollen – Deze actielijn onderzocht in de regio hoe het werk van specialisten ouderengeneeskunde aantrekkelijk, effectief en efficiënt kan worden gemaakt.
  3. Regionale beleidscycli – Verkenning van beleidsthema’s en beleidsstructuren om te sturen op inzet en capaciteit van specialisten ouderengeneeskunde en aanpalende professionals.

Dialoog in de regio

In de drie genoemde actielijnen vormde de ‘dialoog’ een rode draad. Verschillende dialoogsessies werden georganiseerd in de betrokken regio’s om met de professionals zelf het gesprek aan te gaan om de verkenning te doen. Waar concentratie op de eigen instelling te beperkt is en de landelijke aanpak veelal niet effectief genoeg, bleek de regionale insteek beter. In verschillende regio’s is men al gewend om regionaal te denken en te werken, zij het vooral op projectbasis. Uit het programma bleek dat de aanpak van enerzijds regionale raming en anderzijds de regionale dialoog effectief kan zijn om de capaciteitsontwikkeling en daarmee de duurzame inzet van specialisten ouderengeneeskunde te versterken. Belangrijke succesfactor daarbij is het draagvlak van de regionale aanpak. Op de werkvloer én in de bestuurskamers.

Vervolg

Het programma waarin de genoemde verkenning is gedaan, gebeurde in opdracht van het Ministerie van VWS in samenwerking met diverse beroepsorganisaties en vele instellingen in de betrokken regio’s. Het leverde een duidelijk advies op voor een vervolg: gebruik de regionale dataverzameling om de regionalisering door te zetten, daarmee wordt de duurzame medische zorg voor ouderen versterkt.

Over het programma rcDMZ

Onder leiding van een landelijke stuurgroep en een landelijke projectleiding opereerden in vijf regio’s projectleiders om in verschillende rondes ervaring op te doen met de ramingstool en deze verder te ontwikkelen. Deze projectleiders voerden ook de dialoogsessies met professionals in de (medische) ouderenzorg over de ontwikkeling van capaciteit in de regio, de regionale beleidsontwikkeling en voor het ophalen van beelden over taakzuiverheid. Het programma rcDMZ startte eind 2020 en in werd het voorjaar van 2023 afgesloten met het opleveren van de eindrapportage. Betrokken regio’s zijn: regio Amsterdam, regio Apeldoorn-Zutphen, regio Flevoland, regio Gooi-Vechtstreek-Almere en regio Zeeland.

Meer informatie

De eindrapportage en de beknopte managementsamenvatting met alle resultaten is te vinden op rcdmz.nl/eindrapport.