Programma

Programma

Capaciteitskompas

Het programma rcDMZ vindt plaats binnen de context van veel bestaande initiatieven en een veranderend zorglandschap. Daarom is een Capaciteitskompas opgesteld om de volgorde der dingen in kaart te brengen en om samenhang tussen de onderdelen en deze context te duiden.

Programmaplan

Het programmaplan regionale capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg (rcDMZ) bevat de hoofdlijnen uitwerking van de programmaopgave met doelen en resultaten in de tijd. Het programmaplan is verder uitgewerkt en opgedeeld in actielijnen die tezamen het koers- en realisatieplan vormen. In het programmaplan is ook de programmaorganisatie en de bijbehorende governance-structuur uitgewerkt.

Actielijnen

Per actielijn is een verdere uitwerking gemaakt in de vorm van een cluster aan activiteiten rond een of meerdere tussen- en/of eindresultaten. Daarbij wordt intensief samengewerkt met een duidelijk einddoel en heldere opbrengsten (deliverables). De uitwerking is per actielijn in beeld gebracht en daarbij worden de tussen- en eindresultaten benoemd die vanuit het programma gerealiseerd of nog in bewerking zijn.

Planning

Het programma rcDMZ is uitgewerkt in een meerjarenplanning rond een reeks van webinars die steeds de voorbode zijn van weer een deel van de programma-uitvoering. Het hoofdschema toont het programma in tussenstappen van waaruit wordt gewerkt aan de realisatie van de tussen- en eindresultaten. In het programmadraaiboek zijn de activiteiten per thema per (tijds)periode verder uitgewerkt als handreiking voor de verdere invulling van de regionale activiteiten.

Begrippenkader

Een korte introductie van een aantal relevante SO-begrippen die we in dit programma regelmatig tegenkomen.

Een SO-beleidscyclus is het cyclisch proces van voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het SO-beleid. De opleidingsbeleidscyclus kent meestal een looptijd (in jaren), met  daarbinnen de jaarlijkse cyclus voor begroting, contracteren en verslaglegging rond de realisatie van beleidskeuzen en opleidingsplaatsen.

Een complex SO-vraagstuk waarvoor via een beleidsmatige aanpak tot oplossingsrichtingen uiteindelijk een beleidsadvies dient te komen.

De samenhangende groep van functies (zorgprofessionals) die binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde een functiegroep (familie) vormen.

Als in het programma gesproken wordt over SO-functiefamilie dan bedoelen we de samenhangende groep van functies (zorgprofessionals) die binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde een functiegroep (familie) vormen. Dit zijn:

  • Specialist ouderengeneeskunde (SO)
  • Basisarts (BA)
  • Physician assistant (PA)
  • Verpleegkundig specialist (VS)
  • GZ-psycholoog
  • Verpleegkundige complexe ouderenzorg (VCO, waaronder Praktijkverpleegkundige, ABC-verpleegkundige, GRZ-verpleegkundige).

Op termijn kunnen nog andere functies (bijvoorbeeld de orthopedagoog generalist (OG)) toegevoegd worden aan de ramingen van de functiefamilie.

Een afgebakend geheel van met elkaar samenhangende kennis dat verder is onder te verdelen in kennisgebieden.

Een trend is een ontwikkeling van een bepaalde richting op langere termijn. Trends worden vaak aangegeven door onderzoekers of ontwerpers.