De regio Flevoland loopt gelijk met de regio van Zorgkantoor Zilveren Kruis en beslaat Midden en Noord Flevoland, met de gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk. In deze regio zijn vier VVT instellingen gevestigd: Coloriet, Talma Urk, Woonzorg Flevoland en Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

In de regio Flevoland wordt al langdurig samengewerkt op het gebied van duurzame medische zorgverlening. In diverse kennissessies is de afgelopen jaren gewerkt aan o.a. taakherschikking, inrichting van de triage, delen van expertise. Op het gebied van opleiden is er concrete samenwerking in het gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen (met PPO) en Specialisten Ouderengeneeskunde (met Gerion). Passend bij de vernieuwingskracht in de polder gebeurt dit in Flevoland op een innovatieve en enthousiaste wijze.

Duurzame Medische Zorg Flevoland is een programma dat eind 2018 van start is gegaan. Binnen het programma is in de regionale samenwerking, met inzet van ontwikkelgelden vanuit het zorgkantoor, gewerkt aan de thema’s taakherschikking, aantrekkelijkheid van de regio en het gezamenlijk opleiden van medische professionals (m.n. de specialist ouderengeneeskunde).

Het beoogde doel  van een gezamenlijke aanpak is om tot duurzame continuïteit van de medische zorg voor kwetsbare ouderen te komen. ‘De medische verantwoordelijkheid voor cliënten moet nu en in de toekomst 24/7 gegarandeerd zijn.’

Eind 2021 zijn er belangrijke resultaten geboekt op het gebied van taakherschikking (met ondersteuning van de Erasmus universiteit) en het gezamenlijk opleiden van professionals. Zo is de erkenning van GOP (gecombineerde opleidingsgroep voor PIOG’s) Flevoland een feit, waarmee per maart 2022 in de regionale samenwerking 3 Piog’s met hun opleiding tot GZ-psycholoog starten. Daarnaast zijn er erkenningen voor het opleiden van SO’s, met als beoogd doel per september 2022 meerdere AIOS plekken te bieden. Beide opleidingen maken onderdeel uit van een meerjarig opleidingsprogramma, waar in de toekomst nog andere opleidingen worden toegevoegd, zoals het gezamenlijk opleiden van de VS’-en.

Binnen de gecombineerde opleidingsgroep Flevoland wordt op een innovatieve wijze gewerkt aan opleiden, waarbij de begeleiding vorm krijgt vanuit de gehele functiefamilie (medisch en psychologie) en digitale werkvormen, zoals de Holo-lens, een plek krijgen. Op deze wijze kunnen de VVT-instellingen in Flevoland, in samenwerking met regionale zorgpartners zoals ziekenhuizen en GGZ-instellingen, professionals een interessante opleidings-, leer- en ontwikkelplaats bieden. Waarbij werkplekleren binnen het kader van de aanstelling een centrale plaats inneemt.

Capaciteitsraming

De raming verloopt volgens planning. De data van 2019 en 2020 zijn ingevoerd en binnenkort volgt 2021. Daarmee ontstaat er een op data gebaseerde verwachting van de huidige en de toekomstige situatie. In termen van strategische personeelsplanning wordt de gap zichtbaar en daarmee de ontwikkelopgave en HR agenda voor de functies in de in de (medische) SO-functiefamilie en psychologische functiefamilie.

Helder is dat deze capaciteitsopgave, mede gebaseerd op de demografische ontwikkelingen met een dubbele vergrijzing van de bevolking, enorm is in de regio Flevoland. De noodzaak tot continu opleiden, en ook het extra kunnen aantrekken en behouden van (medische) zorgprofessionals is groot.

Beleidscycli

In de beleidsontwikkeling is er binnen de medische vakgroepen door de eerste geneeskundigen gewerkt aan een gezamenlijke visie, een toekomstperspectief voor de SO functie naar 2040, vernieuwend opleiden, randvoorwaarden voor opleiden en taakherschikking, met het werken met EPA’s als basis. Al deze ontwikkelingen vormen de basis voor een regionale beleidsagenda om van daaruit te komen tot meerjarige regionale beleidsafspraken in het kader van duurzame medische zorg.

Taakzuiverheid

Binnen de medische vakgroepen is het werken op basis van gerichte toedeling van taken c.q. taakherschikking al ver gevorderd. Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en Basisartsen werken nauw samen met de Specialist Ouderengeneeskunde. Bovendien hebben zorgprofessionals, verzorgenden en verpleegkundigen, een belangrijke rol in het proces van triage, zodat iedereen optimaal op basis van de eigen deskundigheid wordt ingezet.

Het proces van taakherschikking bevindt zich in een gevorderd stadium, waarbij het werken met EPA’s een prominente plaats krijgt.

Activiteiten

Het programma duurzame medische zorg krijgt een vervolg in 2022, zodat de in gang gezette ontwikkelingen geïmplementeerd kunnen worden en daarmee geborgd worden. Gezamenlijk opleiden vanuit de GOG (gecombineerde opleidingsgroep)-Flevoland heeft daarin een prominente plek. Daarbij is het delen van expertise belangrijk, dit krijgt vorm en inhoud binnen een digitaal leerplatform.

Dankzij ondersteuning van het zorgkantoor zijn er ook voor 2022 middelen beschikbaar voor doorontwikkeling. Nog steeds met als belangrijkste doel om tot een duurzame continuïteit van de medische zorg voor de kwetsbare ouderenzorg in de regio Flevoland te komen.

Projectleidersteam rcDMZ Flevoland

Jenneke Grendelman
Jenneke Grendelman Organisatorisch projectleider regio Flevoland
– Strategisch HR-adviseur bij Coloriet
Nina Koehncke
Nina KoehnckeInhoudelijk projectleider
Specialist Ouderengeneeskunde bij Evean