In de regio Zeeland doen 7 VVT organisaties mee aan dit programma. Dit zijn Allevo, SVRZ, Ter Weel, Zorgstroom, ZorgSaam, WVO zorg en Cleijenborch.

Regionale context

  • Zeeland is een dunbevolkt en uitgestrekt gebied. Dat speelt extra in Zeeuws-Vlaanderen (144 inwoners per km2 ) en Tholen (176 inwoners per km2 ).
  • De bevolkingsgroei stagneert door ontgroening en vergrijzing.
  • 25% van de 65-plussers in Zeeland is kwetsbaar, als dat aandeel niet afneemt, stijgt het aantal kwetsbare ouderen richting 2030 met 14%
  • In Zeeland is net als in de rest van het land ongeveer de helft van de ouderen beperkt vanwege problemen met de gezondheid.
  • Meer dan de helft van de ouderen in Zeeland is eenzaam. Er is echter minder mantelzorg beschikbaar in Zeeland vergeleken met de rest van het land en neemt af over tijd

Capaciteitsraming

De deelnemende organisaties doen aan gegevensverzameling. In de OZ-applicatie van het capaciteitsorgaan worden cijfers zoals de capaciteit, verwachte capaciteit en de (verwachtte) zorgvraag verzameld. Dit wordt gedaan voor meerdere beroepen binnen ‘SO-functiefamilie’. Op basis hiervan worden door het Capaciteitsorgaan rapporten opgesteld. In totaal gaat het om 3 enquêterondes: voorjaar 2021, najaar 2021, voorjaar 2022. De 1e en 2e raming is gedaan. De 3e raming staat nu open. Deze applicatie wordt na iedere ronde geëvalueerd en bijgesteld. Het model is in ontwikkeling. Over dit onderwerp wordt ook een dialoogsessie georganiseerd.

Beleidscyclus

In de regio wilden we weten wat de huidige kennis over en betrokkenheid van de zorgprofessionals bij beleidsvraagstukken is. Om dit te inventariseren is inmiddels een nulmeting uitgevoerd via een enquête. De input komt vanuit de professionals in de SO-functiefamilie. In onze regio is deze enquête door 20 mensen ingevuld. De nulmeting is de basis van waaruit per regio gewerkt wordt aan een regionale beleidscyclus.

Taakzuiverheid

In de regio gaan we ook dialoog sessies organiseren over de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de ’SO-functiefamilie’. We zullen deze dialoogsessies notuleren en verwerken in een kennisbank.

Projectleidersteam rcDMZ regio Zeeland

Paula List-Talman
Paula List-Talman Inhoudelijk projectleider
– Specialist Ouderengeneeskunde
– Kaderarts palliatieve zorg/scen-arts Amstelring
Anky de Bakker
Anky de BakkerOrganisatorisch projectleider
– Programmaleider Netwerkzorg bij Viazorg