Regionale capaciteitsraming – beleidscyclus – taakzuiverheid

De ontwikkeling van de beschikbaarheid, bereikbaarheid en aanwezigheid van de medische/geneeskundige zorg voor kwetsbare ouderen en doelgroepen in de Ouderenzorg is een serieus vraagstuk. Al langere tijd blijft de gewenste aanwas van nieuwe specialisten ouderengeneeskunde wat achter en worden de beschikbare opleidingsplaatsen (nog) niet allemaal ingevuld. Terwijl de zorgvraag in de regio’s als maar toeneemt in volume, complexiteit en (epidemiologische) prevalentie (https://lnkd.in/e2-f29RG).

In 2020 is het programma regionale capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg (rcDMZ) van start gegaan (https://rcdmz). Inmiddels zijn we een aardig eindje onderweg en tekenen zich de eerste resultaten af. Zo’n 40 zorgorganisaties hebben met elkaar data verzameld die leiden tot regionale inzichten waarop men kan gaan sturen vanuit samenhang. Men is bezig met de laatste dataverzameling waarin ook huisartsengegevens onderdeel uitmaken van de dataset. In 6 regio’s wordt er al gewerkt aan deze dataverzameling. En in de regio’s vinden regionale dialogen plaats met zorgprofessionals in regie. Professionele zeggenschap in de regio wordt zo in de praktijk gebracht. Zonder SO’s en samen met de aan de SO’s gelieerde functies zoals de huisarts en de PA, de VS, de GZ Psycholoog/Orthopedagoog Generalist en verpleegkundige ‘Complexer Ouderenzorg’ geen draagkracht, draagvlak en daadkracht in Capaciteitsontwikkeling. Eind december 2022 komen de ‘definitieve’ regionale rapportages beschikbaar.

Parallel hieraan wordt gewerkt aan de regionale beleidscyclus. Daar ligt een sleutel voor herstel van de capaciteitsontwikkeling door krachtenbundeling in de regio. Op instellingsniveau alleen werken aan capaciteitsontwikkeling is voor zorgorganisaties veelal geen haalbare kaart meer. Dit najaar staan dialogen rond de regionale beleidscyclus gepland. Spannend!

En dan als laatste het vraagstuk van rollen en taken. De regionale dialogen over taakzuiverheid hebben veel inzichten opgeleverd. Hier liggen enorme kansen voor de specialist ouderengeneeskunde om zinnig en zuinig met zijn/haar capaciteiten om te kunnen blijven gaan. In samenspraak met taaktoedeling (taakschikking) binnen de SO-functie(familie).
Daarmee wordt ook de basis gelegd voor interprofessioneel samenwerken een onderwerp dat binnen de federatie van medisch specialisten op dit moment veel aandacht krijgt. (https://lnkd.in/eYbHEE3p).

Op het landelijke congres Waardigheid en trots in de regio hebben we onze tussentijdse bevindingen gedeeld met een praktijkvoorbeeld in de regio Apeldoorn-Zutphen als showcase.

Over dit praktijkvoorbeeld later meer met oplossingsgerichte voorbeelden.