rcDMZ Home2023-06-23T18:28:30+02:00

CAPACITEITSRAMING

Vanaf 2001 raamt het Capaciteitsorgaan de capaciteit voor de Specialist Ouderengeneeskunde in Nederland. Samen met het Capaciteitsorgaan bekijkt het programma rcDMZ de mogelijkheden om deze capaciteitsraming regionaal te organiseren met medeneming van aanpalende ouderenzorgfuncties (de ‘SO’-functiefamilie). Dan wordt de regionale context meegenomen, een wens van veel regio’s om de capaciteitsraming te koppelen aan de regionale invulling van Duurzame Medische Zorg.

BELEIDSCYCLUS

Capaciteitsplannen bevatten naast kwantitatieve informatie ook kwalitatieve informatie. Deze kwalitatieve informatie kan de basis vormen voor regionaal beleid voor duurzame medische zorg voor ouderen. Naast beschikbare opleidingsplaatsen vormt namelijk de regionale context voor de optimale aanwas, opleiding, inzet en behoud van leden van de SO-functiefamilie. In het programma wordt dan ook een regionaal te organiseren beleidscyclus onderzocht.

TAAKZUIVERHEID

Om adequaat regionaal beleid te maken voor de duurzame medische zorg voor ouderen is naast zicht op de capaciteit ook goed zicht nodig op de verschillende taken en bevoegdheden van de Specialist Ouderengeneeskunde in goede samenhang met de aanpalende functies (de SO-functiefamilie). Bij een zuiver beeld van de taak(verdeling) wordt de capaciteitsraming preciezer en beter, regionaal stuurbaar. Onderdeel van het programma is het ontwikkelen van een goede visie op de taakzuiverheid van de SO functie.

Samenhang beleid, taken en capaciteitsraming

De drie onderdelen van het programma staan niet op zichzelf. Hier kunt u de samenhang zien in het Capaciteitskompas [link naar programmapagina met Capaciteitskompas] in de context van het zorglandschap. Een voorbeeld illustreert hoe de onderdelen op elkaar inwerken in de praktijk van de professionals in de ouderenzorg. Binnen een VVT instelling wordt bijvoorbeeld besloten te gaan werken met Smart Glasses:

Gevolgen voor beleid

Door het besluit zal beleid moeten worden opgesteld over Smart Glasses. Vragen die gesteld zouden kunnen worden zijn: Wie gaat het gebruiken, wanneer mag het wel of niet gebruikt worden, hoe gaan we mensen opleiden? Wat doen we met het eventuele onderhoud?

Gevolgen voor de taken

Het besluit heeft effect op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de inhoudelijk professionals. Immers, zij gaan werken met Smart Glasses. Vragen die gesteld zouden kunnen worden zijn: Past het huidige functieprofiel nog, moeten verantwoordelijkheden en bevoegdheden anders geduid worden? Blijft de beloning passend?

Gevolgen voor de capaciteitsraming

Door het besluit verandert het werk van de professional. Bij het invullen van de raming zal de vraag gesteld worden welk effect de inzet van Smart Glasses heeft op de benodigde capaciteit in de SO-functie(familie).

DMZ: Duurzame Medische Zorg

DMZ: Duurzame Medische Zorg

Wat is DMZ?

Meer info over het VWS programma Waardigheid en Trots, de DMZ startnotitie, DMZ-programma Erasmus Universiteit.

rcDMZ: Regionale Capaciteitsraming

rcDMZ: Regionale Capaciteitsraming

Wat is rcDMZ?

Meer info over het het thema van deze website: lees het programmaplan, de actielijnen en de globale planning van het programma rcDMZ

“Landelijke uitdaging zorgcapaciteit vraagt om regionale aanpak.”

“Landelijke uitdaging zorgcapaciteit vraagt om regionale aanpak.”

Leer van de aanpak in de regio’s Gooi – Vechtstreek – Almere, Flevoland, Apeldoorn – Zutphen, Twente, Amsterdam en Zeeland

rcDMZ ACTUEEL

rcDMZ ACTUEEL

Lees het nieuws en de blogs over (regionale) capaciteitsraming DMZ

Ga naar de bovenkant